( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.สค.1130/654/25623
เรื่อง งานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี)
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ตามประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มิได้แนบไฟล์ TOR และรายละเอียดเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 ในระบบ e-Gp ฝ่ายบริการสินค้า จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 24  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นางกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์
( นางกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายจาตุรนต์ จันทร์เลิศ )
พบป.6
24/11/2563 13:02:45
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.1130/654/25623
 
            ด้วย ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. เหตุผลความจำเป็น กรมธรรม์ประกันภัยที่การรถไฟฯ ได้มีการจัดซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ในปี 2563 ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. ระยะเวลาการคุ้มครองใกล้จะหมดอายุลง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟฯ ยังมีความต้องการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อประกันภัยฯ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหาย

      กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (คุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่การรถไฟฯ รับขนส่งในเส้นทางรถไฟ ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน)

ราคากลาง 1,000,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      

            1. กำหนดรับฟังคำชี้แจง ไม่มี
            2. กำหนดวันยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
            3. กำหนดวันพิจารณาข้อเสนอ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสินค้าสินค้าย่านบางซื่อ (จตุจักร) กรุงเทพฯ.
            4. กำหนดวันพิจารณาข้อเสนอด้านราคา วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสินค้าสินค้าย่านบางซื่อ (จตุจักร) กรุงเทพฯ.

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นางกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์
( นางกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายจาตุรนต์ จันทร์เลิศ )
พบป.6
12/11/2563 10:59:34