( สำเนา )

ประกาศฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ กส.06/ปก./2563
เรื่อง งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
            
             เนื่องจาก การเผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางไม่ตรงกัน
            
             การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
            

ประกาศ ณ วันที่ 16  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นิรุฒ มณีพันธ์
( นิรุฒ มณีพันธ์ )
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ )
วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
16/11/2563 15:27:56
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ กส.06/ปก./2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

      โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ

ราคากลาง 242,074,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
       ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก งานอาคารโครงสร้างเหล็ก งานสะพานโครงสร้างเหล็ก
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียว ต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียว ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
       (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๒.๑) กรณีกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ สมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น และต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกัน ในการลงทุนหรือร่วมงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของทุนทั้งหมดในกิจการร่วมค้านั้น และสัดส่วนนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาโครงการ โดยต้องมีสมาชิกนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหนึ่งราย มีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ซึ่งในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัดถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของนิติบุคคลในกลุ่ม
       กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา และแนบเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่มาด้วย
       กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภท
      เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)​
       (๒.๒) กรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมีนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก (Lead Firm) โดยสมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งราย รวมกันในการลงทุนหรือร่วมงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของมูลค่างานทั้งหมดของสัญญา และสัดส่วนนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งในวันยื่นเอกสารประกวดราคา จะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกัน เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้อง ชี้ชัดถึงสัดส่วนของการลงทุน หรือร่วมงานของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และต้องระบุข้อความไว้ด้วยว่า สมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้ายินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน และหนี้ทั้งปวงต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
       กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ผู้เข้าร่วมค้าหลัก (Lead Firm) จะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ที่มีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
       ๑๓ การพิจารณาผลงานตาม ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
       (๑) ผลงานที่นำมายื่นสามารถใช้ผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
       (๒) ผลงานที่นำมายื่นต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว โดยผลงานดังกล่าวต้องแล้วเสร็จเป็นเวลาไม่เกิน ๒๐ (ยี่สิบ) ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีสำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงานที่ระบุมูลค่าของงานที่แล้วเสร็จ หากหนังสือรับรองผลงานไม่ได้ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ
       (๓) กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้ผลงานในลักษณะเป็นผู้ร่วมค้าหรือค้าร่วม (Joint Venture หรือ Consortium) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานในอดีตที่คิดเป็นมูลค่าสัดส่วนความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่ระบุมูลค่าของงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง หากหนังสือรับรองผลงานไม่ได้ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงเอกสาร หลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ และสำเนาข้อตกลงร่วมค้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง แสดงการเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า ที่แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอและสำเนาสัญญาจ้างที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย
       (๔) ตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อ (๑) - (๓) ข้างต้น หากเป็นผลงานที่ดำเนินการภายนอกประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่นำมาเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙
       โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณี สำหรับการคิดคำนวณมูลค่างานนั้น ๆ
       (๕) หนังสือรับรองผลงานและเอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ ตามข้อ ๑๓ (๒) ต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้อำนาจของหน่วยงานที่ว่าจ้าง และต้องระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จและแสดงรายละอเอียดของงาน
       หากหนังสือรับรองผลงานหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ ตามวรรคแรกไม่ได้แสดงรายละเอียดของงาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของงานที่สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานตามที่กำหนดในข้อ ๑๐
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๗๗๕ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ skywalk.RJPLKS@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นิรุฒ มณีพันธ์
( นิรุฒ มณีพันธ์ )
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ )
วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
11/11/2563 16:47:59