( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีขอนแก่น - สำราญ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.62/4698/2563
 
            เรียน นายธนวิชญ์ ไชยนิลวงศ์
            อ้างถึง ใบเสนอราคาฯ ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
            
             ตามใบเสนอราคาที่อ้างถึง ท่านได้เข้าร่วมเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ พื้นที่ 800.00 ตารางเมตร ที่ระหว่างสถานีขอนแก่น - สำราญ ตามประกาศเชิญชวนฯ เลขที่ รฟ.บส.1000/1302/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยเสนออัตราค่าเช่าที่ดิน ตารางเมตรละ 417.65 บาทต่อปี เป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 334,120.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 5 ทุกปี ความละเอียดทราบแล้วนั้น
             การรถไฟฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้เสนอผลตอบแทนและดำเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเห็นควรให้ ท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ พื้นที่ 800.00 ตารางเมตร ที่ระหว่างสถานีขอนแก่น - สำราญ ตามประกาศเชิญชวนฯ เลขที่ รฟ.บส.1000/1302/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาเช่า เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ท่าน มาดำเนินการลงนามสัญญาเช่าต่อไป ทั้งนี้ท่านยังเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าวไม่ได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งอนุญาตให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ชำระค่าเช่า, ค่าอื่น ๆ ตลอดจนลงนามในสัญญาเช่า และรับมอบพื้นที่ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ได้ หากฝ่าฝืนการรถไฟฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการได้รับสิทธิการเช่านั้น และริบหลักประกันที่วางไว้ทั้งสิ้น
             จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            
             ขอแสดงความนับถือ
             (ลงชื่อ) นายประยูร สุขดำเนิน
             (นายประยูร สุขดำเนิน)
             ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
             ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
            
            
            กองจัดการทรัพย์สิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
            โทรศัพท์ 0-2220-4098
            โทรสาร 0-2220-4041
            
            ประกาศการเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีขอนแก่น - สำราญ
            https://drive.google.com/file/d/1YMheQd8_xUCOHJcLWAESGqBGVvQFokYC/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
11/11/2563 15:31:17