( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ - บ้านพะเนา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/2220/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ - บ้านพะเนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้-
            ๑. พื้นที่ให้เช่า ๑,๐๖๒.๐๐ ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน ๒,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
            ๒. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๖๘.๗๕ บาทต่อปี เปีนเงินไม่น้อยกว่า ปีละ ๗๓,๐๑๓.๐๐ บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ ๕ ทุกปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีฯ
            ๓. อายุสัญญาเช่า ๓ ปี
            ๔. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ ๗
            ๕. ยื่นซองคุณสมบัติและซองเสนอราคาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๑๕ น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๔
            การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๓ การรถไฟฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๐-๔๐๙๘ โทรสาร ๐๒-๒๒๐-๔๐๔๑ หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต ๒ สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๖-๐๓๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            
            ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพี่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ – บ้านพะเนา (ฉบับเต็ม)
            https://drive.google.com/file/d/1KFi9x_qEhhG5A86V-h9F9_PwylMiqgJq/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพี่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ – บ้านพะเนา (ฉบับย่อ)
            https://drive.google.com/file/d/1GIFt5DYAtPUiNI_G8Jo0b-tN6AqAHiNH/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพี่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ – บ้านพะเนา
            https://drive.google.com/file/d/1hiMBCiDOxll9OEWO7cLG5YimCGtQ4J5e/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
09/11/2563 15:06:25