( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพี่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจบริเวณระหว่างสถานีอรัญประเทศ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1798/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณระหว่างสถานี อรัญประเทศ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ตามแผนผังแนบท้าย ประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
            ๑. พื้นที่ไห้เช่า ๑,๓๔๐.๙๖ ตารางเมตร
            ๒. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๖๖๖.๐๐ บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า ๘๙๓,๐๘๐.๐๐ บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๑๙.๙๕ บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ ๒๖,๗๕๓.๐๐ บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ ๕ ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
            ๓. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน ๑๕ ปี
            ๔. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๐๒ พ.ย. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๐๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ ๗
            ๕. กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. และเปิดซองของเสนอราคาในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๔ การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น ๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๐-๔๐๕๒ , ๐-๒๒๒๐-๔๐๖๐ โทรสาร ๐-๒๒๒๐-๔๐๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพี่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจบริเวณระหว่างสถานีอรัญประเทศ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก (ฉบับเต็ม)
            https://drive.google.com/file/d/16-4pKKP9rBlzvXPhn1drsFIC4qkgaSqM/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพี่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจบริเวณระหว่างสถานีอรัญประเทศ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก (ฉบับย่อ)
            https://drive.google.com/file/d/13rGd3KEq31utE7Nf6_c6aQiWJHGVRq72/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพี่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจบริเวณระหว่างสถานีอรัญประเทศ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
            https://drive.google.com/file/d/1PBPKZHeYw6vEsRBac6zGdWC3dHzWvsPq/view?usp
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
( นายสมยุทธิ์ เรือนงาม )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
29/10/2563 10:19:11