( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีนครลำปาง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1000/1263/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีนครลำปาง มีกำหนด 3 ปี โดยวิธีเสนอราคา ซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
            
            1. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา
            1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
            1.1.1 ต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
            1.1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
            1.1.3 ถ้ามีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสยินยอม
            1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล
            1.2.1 ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
            1.2.2 ต้องมีวัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
            1.2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            1.4 ต้องเป็นผู้ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดราคาหรือยื่นเสนอราคาจนถูกริบหลักประกันซอง ไม่เคยปฏิบัติผิดสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญาจากการรถไฟฯ ไม่เคยเป็นผู้ละทิ้งงานในหน่วยงานของรัฐ
            1.5 ต้องเป็นผู้ซื้อซองเสนอราคาตามข้อ 8.1
            
            2. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องนำมายื่น
            2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องยื่นหนังสือรับรองสถานภาพตนเองตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยที่ผู้มีคู่สมรสจะต้องยื่นหลักฐานสำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องยื่นหนังสือยินยอมของคู่สมรส โดยใช้แบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 สำหรับผู้ที่เป็นหม้ายจะต้องยื่นสำเนาหนังสือสำคัญการหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วแต่กรณีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล
            2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฉบับที่นายทะเบียนออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเสนอราคา ที่ระบุชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน อำนาจความรับผิดชอบ จำนวนและชื่อกรรมการ ทุนจดทะเบียน วัตถุที่ประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            2.2.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาคำขอจดทะเบียน (ภ.พ.01) รวมทั้งสำเนาคำขอเปลี่ยนแปลง (ภ.พ.09) (หากมี) ฉบับที่เจ้าหน้าที่สรรพากรรับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นเสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            2.3 กรณีผู้ยื่นซองเสนอราคา/ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ตามกฎหมาย ไม่สามารถเข้ายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ทำการแทน โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งหนังสือมอบอำนาจจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
            2.4 หนังสือรับรองตนว่าไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามข้อ 1.4 โดยใช้แบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4
            2.5 หลักประกันซองตามข้อ 4.3
            2.6 ผู้ยื่นเสนอราคา/ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริงต่อคณะกรรมการฯ
            เอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 – 2.6 ให้ยื่นเสนอพร้อมซองเสนอราคา โดยให้แยกยื่นต่างหากจากซองเสนอราคา
            
            3. วัตถุประสงค์และลักษณะการเช่า
            3.1 การรถไฟฯ ให้เช่าสิทธิให้บริการห้องสุขาที่สถานีนครลำปาง โดยมอบพื้นที่ห้องสุขา ขนาดพื้นที่ 83.82 ตารางเมตร ตามแผนผังแสดงที่ตั้งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 5 เพื่อเปิดให้บริการห้องสุขาสำหรับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ประกอบการค้าใด ๆ หรือเปิดบริการอื่น ๆ ในพื้นที่เช่าทั้งสิ้น
            3.2 ค่าบริการห้องสุขา กำหนดให้เก็บจากผู้ใช้บริการได้ตามอัตรา ดังนี้
             ใช้ห้องสุขา ครั้งละ 3.00 บาท
             อาบน้ำ ครั้งละ 10.00 บาท
            3.3 อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี แต่มีเงื่อนไขว่า ในระหว่างอายุสัญญาเช่าหากการรถไฟฯ ต้องการใช้พื้นที่นี้เมื่อใด การรถไฟฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ โดยผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนประการใดทั้งสิ้น
            3.4 ผู้ได้รับสิทธิการเช่าเป็นผู้รับภาระการปรับปรุงวัสดุสุขภัณฑ์ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 6 ก่อนที่จะเริ่มต้นสัญญาเช่าและตลอดอายุสัญญาเช่าโดยทุนทรัพย์ของผู้ได้รับสิทธิการเช่าเอง โดยมีหน้าที่ต้องเข้าไปสำรวจสภาพห้องสุขาเพื่อเตรียมการปรับปรุง ซึ่งการรถไฟฯ จะอนุญาตให้ผู้ได้รับสิทธิการเช่าเข้าไปปรับปรุงห้องสุขาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นสัญญา
            การปรับปรุงห้องสุขาล่วงหน้าดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อการให้บริการห้องสุขาจนถึงขั้นต้องปิดให้บริการ และในระหว่างนี้ การรถไฟฯ ยังไม่ให้สิทธิในการเก็บเงินค่าใช้บริการ จนกว่าจะถึงวันเริ่มต้นสัญญาเช่า และหากผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถปรับปรุงห้องสุขาให้แล้วเสร็จภายในระยะยเวลากำหนด
            การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าและริบหลักประกันซองตามข้อ 4.3 เสียทั้งสิ้น
            วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ได้รับสิทธิการเช่าได้ปรับปรุงหรือนำมาติดตั้งในพื้นที่เช่า ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ ทันทีที่เริ่มดำเนินการ
            3.5 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องรักษามาตรฐานการบริการห้องสุขาตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตลอดอายุสัญญาเช่า ซึ่งการรถไฟฯ จะประเมินเกณฑ์มาตรฐานเป็นประจำทุกเดือน หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาเช่าและจะยกเลิกสิทธิการเช่าทันที
            
            4. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคาและการทำสัญญา
            4.1 ราคาค่าเช่าขั้นต่ำในการเสนอราคา เดือนละ 2,700.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีฯ
            4.2 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอราคาค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นเงินไม่น้อยกว่าราคาค่าเช่าขั้นต่ำที่กำหนดตามข้อ 4.1 เป็นเงินจำนวนเต็มไม่มีเศษสตางค์และไม่รวมค่าภาษีฯ โดยกรอกราคาที่เสนอลงในใบเสนอราคาของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 7 พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) รับรองไว้ท้ายใบเสนอราคา แล้วบรรจุใบเสนอราคาลงในซองของการรถไฟฯ ปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) ที่รอยผนึกด้านหลังซอง ส่วนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
            ตามข้อ 2.1 – 2.6 ให้แนบต่างหาก ห้ามนำบรรจุในซองเสนอราคา เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ทำการตรวจสอบในชั้นต้น หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าซองหรือใบเสนอราคาไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
            4.3 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 16,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
            4.3.1 เงินสด
            4.3.2 เช็คที่ธนาคารซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล เซ็นสั่งจ่ายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
            4.3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 8
            4.3.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
            4.3.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.3.3
             หลักประกันในข้อนี้ การรถไฟฯ จะคืนให้ผู้ยื่นซองโดยเร็วหลังจากวันประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอย่างเป็นทางการแล้ว ยกเว้นผู้ที่ชนะการเสนอราคา จะคืนให้ต่อเมื่อได้มีการทำสัญญาและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเมื่อผู้ยื่นเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
            4.4 เมื่อยื่นซองเสนอราคาตามประกาศฯ นี้ และเจ้าหน้าที่ได้รับซองไว้แล้ว ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะขอยกเลิกเพิกถอนซองคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากยกเลิกเพิกถอนซองคืน การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองเสียทั้งสิ้น
            4.5 เมื่อการรถไฟฯ ตกลงรับให้ผู้ยื่นเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าแล้ว ผู้ได้รับสิทธิการเช่าจะต้องไปดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4 ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมาทำสัญญาเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีนครลำปาง ตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากการรถไฟฯ
            หากปรากฏว่า ในพื้นที่เช่ามีผู้บุกรุกหรือรุกล้ำ หรือมีผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อยู่ก่อนที่จะลงนามสัญญาเช่า ให้ถือว่าเป็นภาระของผู้ได้รับสิทธิต้องดำเนินการจัดการให้ผู้บุกรุกหรือรุกล้ำหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์ออกจากพื้นที่เอง โดยจะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อขัดข้องในการลงนามสัญญาเช่ามิได้
            4.6 ในวันทำสัญญา ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับค่าเช่ารวมภาษีฯ 6 เดือน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
            4.6.1 เงินสด
            4.6.2 เช็คที่ธนาคารซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเซ็นสั่งจ่ายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
            4.6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 9
            4.6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
            4.6.5หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.6.3
            4.7 กรณีผู้ยื่นเสนอราคารายใดไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนด หรือทำสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองหรือริบเงินค่าเช่าล่วงหน้าและหลักประกันสัญญาที่ได้วางไว้แล้วแต่กรณีทันที ทั้งนี้ หากการรถไฟฯ จำเป็นต้องดำเนินการเองหรือให้ผู้อื่นเช่า และต้องเสียรายได้อันพึงจะได้รับจากค่าเช่า อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้กำหนดไว้ การรถไฟฯ มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นได้อีกโสดหนึ่ง และจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานอีกด้วย
             หากการรถไฟฯ วินิจฉัยสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน จะระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของการรถไฟฯ และจะรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ
            หากผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่ดำเนินการ การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าและจะริบหลักประกันซองเสียทั้งสิ้น
            
            5. เงื่อนไขสัญญา
            รายละเอียดเงื่อนไขสัญญาเป็นไปตามร่างสัญญาฯ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 10
            
            6. หลักเกณฑ์การพิจารณา
            ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า แต่หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวนเท่ากันมากกว่า 1 ราย การรถไฟฯ จะให้มีการเสนอราคาใหม่เฉพาะรายที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากันดังกล่าว จนกว่าจะได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว
            
            7. การสงวนสิทธิของการรถไฟฯ
            7.1 การรถไฟฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมด หรือจะยกเลิกการประกาศเชิญชวนฯ นี้เสียก็ได้ และสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของประกาศเชิญชวนฯ ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องชี้แจงเหตุผล โดยที่ผู้ยื่นเสนอราคาไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านและเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
            7.2 การรถไฟฯ สงวนสิทธิในการเรียกผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเข้ามาเจรจาต่อรองเพื่อพิจารณาให้ได้รับสิทธิการเช่าแทนได้ หากปรากฏว่าผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่ารายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนฉบับนี้
            7.3 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินรถ การเพิ่มหรือลดหรือยกเลิกขบวนรถ หรือเปลี่ยนแปลงต้นทาง – ปลายทางขบวนรถ หรือกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ โดยถือว่าการรถไฟฯ ไม่ผิดสัญญา และผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
            7.4 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะนำพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกันไปจัดประโยชน์ในลักษณะเดียวกันหรือลักษณะอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ โดยถือว่าการรถไฟฯ ไม่ผิดสัญญา และผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
            
            8. กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ชี้แจงรายละเอียด และยื่นซองเสนอราคา
            8.1 ผู้ประสงค์จะซื้อซองเสนอราคา สามารถซื้อได้ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยให้ดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
            8.1.1 ซื้อซองได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (ห้อง 103/1) ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
            8.1.2 ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเกษม ชื่อบัญชี “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี 032 – 6005 – 471 ได้ตั้งแต่วันที่
            1 – 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ส่งโทรสารใบนำฝากเงินหรือหลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลข 02 – 6218701 ต่อ 5228 หรือติดต่องานการเช่าและบริหารสัญญา ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ โทร 02 - 220 – 4841 หรือ 02 – 220 – 4842 เพื่อขอรับซองเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินค่าซองเสนอราคา โดยต้องส่งสำเนาใบนำฝากเงินหรือหลักฐานการชำระเงินให้ไม่เกินเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
            สำหรับซองเสนอราคาที่จำหน่ายแล้ว การรถไฟฯ ไม่คืนเงินให้ทุกกรณี
            8.2 กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟนครลำปาง หากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ไปรับฟังคำชี้แจง จะถือเป็นเหตุกล่าวอ้างไม่รับรู้รายละเอียดของการแข่งขันเสนอราคาครั้งนี้ไม่ได้
            8.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย หากเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด โดยใช้เวลาตามนาฬิกาของสถานที่ยื่นซองเสนอราคาเป็นสำคัญ และจะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 09.45 น.
            
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 – 2220 - 4841 และ 02 - 220 - 4842 ได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
            
            
            
            
            
            
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายโยธิน อิ่นแก้ว )
พดร.6
22/10/2563 16:21:51