( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ./661/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
             เนื่องจากงานซ่อมส่วนล่างรถจักร มีความประสงค์ต้องการจัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม แคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4 รายกร โดยทางงานซ่อมส่วนล่างรถจักร ได้ทำการตรวจสอบสิ่งของดังกล่าวแล้ว เกิดความชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และมีความจำเป็นต้องใช้งานโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมบำรุง ซึ่งจะส่งผลต่อกิจการเดินรถ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การรถไฟฯ ได้ เห็นสมควรจัดซื้อ เครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4 รายการต่อไป
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             เครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ
             1) สลักลเกลียวยึดชุด Brake รถจักร GEA. ขนาด 20x55 mm. Grade 10.9 จำนวน 80 Pcs
             2) สลักเกลียวยึดชุดเบรกห้ามล้อของแคร่ รถจักร GEA. ขนาด 20x280 mm. Grade 10.9 จำนวน 80 Pcs
             3) แหวนเหล็กกันคลายชนิดคู่ ขนาด ๑ นิ้ว วัสดุ Carbon Steel Hardness 128 BHN. รถจักร ALSTHOM , GEA จำนวน 3,000 Pcs
             4) สลักเกลียวยึดชุด Brake ขนาด 20 x 100 x 2.5 mm. Grade 10.9 รถจักร HID จำนวน 80 Pcs
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน 491,215.60 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)
             4. วงเงินที่จะซื้อ
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 491,215.60 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             5.1 รายการพิจารณาที่ 1 สลักลเกลียวยึดชุด Brake รถจักร GEA. ขนาด 20x55 mm. Grade 10.9 จำนวน 80 Pcs
             5.2 รายการพิจารณาที่ 2 สลักเกลียวยึดชุดเบรกห้ามล้อของแคร่ รถจักร GEA. ขนาด 20x280 mm. Grade 10.9 จำนวน 80 Pcs
             5.3 รายการพิจารณาที่ 3 แหวนเหล็กกันคลายชนิดคู่ ขนาด ๑ นิ้ว วัสดุ Carbon Steel Hardness 128 BHN. รถจักร ALSTHOM , GEA จำนวน 3,000 Pcs
             5.4 รายการพิจารณาที่ 4 สลักเกลียวยึดชุด Brake ขนาด 20 x 100 x 2.5 mm. Grade 10.9 รถจักร HID จำนวน 80 Pcs
             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
             6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
            

      

ราคากลาง 491,215.60 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุเทพ คงชื่นสิน )
พนักงานพัสดุ 6
16/10/2563 15:23:01