( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ Battery ชนิด free maintenance จํานวน 58 ลูก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0410/22/2564
 
            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานซื้อ/จ้าง
            ด้วยแขวงบํารุงรถดีเซลรางกรุงเทพ 1 กองซ่อมบํารุงรถดีเซลรางกรุงเทพ มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอความ เห็นชอบ ในการจัดซื้อ Battery ชนิด free maintenance (รายงานนายศักรินทร์ฯ ตามแนบ) และเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 11 และข้อ 22 จึงขอรายงาน การจัดซื้อ ดังนี้
            1. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องดําเนินการจัดซื้อ
            เพื่อนํามาเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชํารุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ซึ่งแขวงฯมีความจําเป็นเร่งด่วน ในการ ที่ต้องจัดหามาใช้เปลี่ยนทดแทน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการนํารถออกไปใช้งาน ด้านการโดยสารของทางการ
            2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
            Battery ชนิด free maintenance RITAR Type RA 12-200 (12V-200Ah) ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ RITAR ประเทศ CHINA รายละเอียดด้านเทคนิคตามรายงานแนบ จํานวน 58 ลูก
            3. ราคากลางของพัสดที่จะซื้อหรือจ้าง
            อ้างอิงราคาที่ได้มาจากการจัดซื้อครั้งหลังสุด ตามสัญญาเลขที่ พช.ซ.294/บร.กท.1/63 ลว. 25 พฤศจิกายน 2562 ในราคาลูกละ 7,850.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) จํานวน 58 ลูก เป็นเงิน 455,300.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 31,871.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 487,171.00 บาท โดยขอให้ความเห็นชอบจัดซื้อ จาก บริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์เทรด จํากัด
            4. วงเงินที่จะขอซื้อและประเภทบัญชีที่ได้รับอนุมัติ
            วงเงินที่จะขอจัดซื้อเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 487,171.00 บาท สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท ถ้วน ) โดยใช้งบประเภทบัญชี 7120000
            5. กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น
            กําหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อจากทางการ พร้อมรับประกัน อายุการใช้งาน 2 ปี นับถัดวันที่คณะกรรมการฯตรวจรับได้ตรวจรับสิ่งของไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
            6. วิธีจะซื้อ
            เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ข้อ ๑ จึงเห็นควรดําเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 79

      

ราคากลาง 487,171.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายพลากร ทองส่งแสง
( นายพลากร ทองส่งแสง )
วซร.กท.


สำเนาถูกต้อง
( นายนายสุรพงษ์ น้อยดี )
พ.พัสดุ 4
16/10/2563 14:58:33