( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อพัดลมชนิดส่ายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว 24 V.DC. ใบพัดเหล็กฐานหนัก สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.1802/ธ.81/2563
 
            ด้วยงานรถดีเซลรางสมุทรสาคร กองปฏิบัติการลากเลื่อน ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล มีความประสงค์จัดซื้อพัดลมชนิดส่ายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว 24 V.DC. ใบพัดเหล็กฐานหนัก สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 รายการ
            1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดซื้อ
            เนื่องด้วยพัดลมห้องโดยสารารถดีเซลราง NKF. ที่ใช้งานอยู่ที่งานรถดีเซลรางสมุทรสาคร เกิดความชำรุดในส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า C Rotor, Commutator และอุปกรณ์ด้าน Mechanical อาทิ เช่น สลักเกลียว,เฟือง,ใบพัด จำเป็นจะต้องหมุนเวียนเข้าซ่อมเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะที่ถอดพัดลมเพื่อหมุนเวียนซ่อม จำเป็นจะต้องมีพัดลมสำรอง เพื่อติดตั้งทดแทนขอเดิมใช้การ ดังนั้นเพื่อให้งานซ่อมบำรุงดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่องานบริการโดยสาร เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานในกรณีจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำมาใช้งานได้ทันที ปัจจุบันไม่มีสำรองใช้การ และไม่มีเบิกสิ่งของคงคลัง จึงมีความประสงค์จัดซื้อมาเพื่อใช้งานและสำรองใช้การต่อไป
            2. รายละเอียดของพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
            3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง จำนวนเงิน 446,190.00 บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
            4. วงเงินที่จะซื้อ เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 446,190.00 บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
            5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
            กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ
            6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
            ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
            7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
            การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
            

      

ราคากลาง 446,190.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายธวัชชัย ชุมภูทอง
( นายธวัชชัย ชุมภูทอง )
วิศวกรกำกับการกองปฏิบัติการลากเลื่อน


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศิริพร ไพโรจน์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 6
16/10/2563 14:53:04