( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อน้ำยาสำหรับใช้ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์อะไหล่รถจักรดีเซล,รถดีเซลราง และรถจักรไอน้ำ ที่งานรถจักรธนบุรี จำนวน 6 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0342/พด.663/2563
 
            ด้วยงานรถจักรธนบุรี กองปฏิบัติการลากเลื่อน ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการข่างกล มีความประสงค์จะขอจัดซื้อน้ำยาสำหรับใช้ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์อะไหล่รถจักรดีเซล,รถดีเซลราง และรถจักรไอน้ำ ที่งานรถจักรธนบุรี จำนวน 6 รายการ
            เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดชื้อ
            เนื่องจากงานรถจักรธนบุรี มีการทำวาระรถจักรและตรวจซ่อมรถจักรดีเซล,รถดีเซลราง และรถจักรไอน้ำ Alsthom เนื่องจากความชำรุดต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้น้ำยาทาหน้าแปลน,น้ำยาปะเกลียวท่อประปา,น้ำยาปะเหล็ก, น้ำยาทาปะเก็นเหลวทนความร้อนสูง,น้ำยาทาปะเก็นผสมทองแดง,น้ำยาล็อคเกลียวชนิดแรงยึดสูง กับอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ของรถจักรดีเซล รถดีเซลราง และรถจักรไอน้ำ ซึ่งขณะนี้ของขาดคลัง โดยงานรถจักรธนบุรีได้ ตรวจสอบในระบบ CMMS แล้วไม่มีอยู่ในระบบ และไม่มีอะไหล่คงคลัง จำเป็นต้องจัดชื้ออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อ นำมาใช้งานเป็นการเร่งด่วนเพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และสำรองใช้การต่อไป
            2. รายละเอียดของพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
            3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง จำนวนเงิน 97,905.00 บาท (เงินเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
            4. วงเงินที่จะจ้าง เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 97,905.00 บาท (เงินเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
            5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
            กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ
            6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
            ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
            7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
            การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
            

      

ราคากลาง 97,905.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายธวัชชัย ชุมภูทอง
( นายธวัชชัย ชุมภูทอง )
วิศวกรกำกับการกองปฏิบัติการลากเลื่อน


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศิริพร ไพโรจน์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 6
16/10/2563 14:35:57