( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อสายพาน TM. Blower (C-93) สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 80 เส้น
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0342/พด.688/2563
 
            ด้วยงานรถจักรธนบุรี กองปฏิบัติการลากเลื่อน ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการข่างกล มีความประสงค์จะขอจัดซื้อสายพาน TM. Blower (C-93) สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 80 เส้น
            เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดชื้อ
            เนื่องจากงานรถจักรธนบุรี มีการทำวาระรถจักรและตรวจซ่อมรถจักร Alsthom เนื่องจากความชำรุดต่าง ๆ จำเป็นต้องซ่อม และเปลี่ยนสายพาน TM. Blower (C-93) ซึ่งขณะนี้ของขาดคลัง โดยงานรถจักรธนบุรีได้ ตรวจสอบในระบบ CMMS แล้วไม่มีอยู่ในระบบ และไม่มีอะไหล่คงคลัง จำเป็นต้องจัดชื้ออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อ นำมาใช้งานเป็นการเร่งด่วนเพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และสำรองใช้การต่อไป
            2. รายละเอียดของพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
            3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง จำนวนเงิน 99,552.80 บาท (เงินเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)
            4. วงเงินที่จะจ้าง เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 99,552.80 บาท (เงินเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)
            5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
            กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ
            6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
            ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
            7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
            การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
            

      

ราคากลาง 99,552.80 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายธวัชชัย ชุมภูทอง
( นายธวัชชัย ชุมภูทอง )
วิศวกรกำกับการกองปฏิบัติการลากเลื่อน


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศิริพร ไพโรจน์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 6
16/10/2563 14:30:24