( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างทำงานและหัวหน้างาน ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักร จำนวน ๖ เดือน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/242/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างทำงานและหัวหน้างาน ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักร จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาแรงงานในหน่วยงานได้ลดน้อยลง อันสืบเนื่องมาจากการเกษียณอายุของผู้ปฎิบัติงาน และไม่สามารถรับพนักงาน ลูกจ้างฯ เพิ่มได้ รวมถึงปริมาณงานได้เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถปฎิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังที่ตั้งเป้าไว้ และทันต่อความต้องการของทางได้ ทางหน่วยงานฯ จึงจำเป็นต้องทำการว่าจ้างทำงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซ่อมบำรุง รวมถึงการปฎิบัติงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการของทางการฯ
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 445,896.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 445,896.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างจำนวน 6 เดือน นับถัดจากวันที่มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างจากทางการฯ
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 445,896.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
16/10/2563 13:13:15