( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อม Gear Cover รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. ตามแผนผังเลขที่ QSJZ24-50-01-000 จำนวน 6 Sets. สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 1 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/251/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างซ่อม Gear Cover รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. ตามแผนผังเลขที่ QSJZ24-50-01-000 จำนวน 6 Sets. สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากสิ่งของมีความชำรุด ในขณะที่อัตรากำลังของหน่วยงานซ่อมลดลง คงเหลืออัตรากำลังที่ทำงานได้จริง 2 นาย และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ว่าจ้างซ่อม Gear Cover รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. ตามแผนผังเลขที่ QSJZ24-50-01-000 จำนวน 6 Sets. เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินรถ
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 420,510.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 420,510.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             กำหนดส่งมอบคืนให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ Gear Cover ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จากผู้ว่าจ้าง
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 420,510.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
16/10/2563 11:25:58