( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อม Lever,valve rocker เครื่องยนต์ Cummins Model N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 500 อัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/241/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างซ่อม Lever,valve rocker เครื่องยนต์ Cummins Model N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 500 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยได้ตรวจสอบแล้วเป็นการจัดจ้างซ่อมสิ่งของที่มีหมุนเวียนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน งาน รป. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดจ้างโดยเร่งด่วน จำนวน 500 อัน
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 387,875.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 387,875.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบสิ่งของภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสิ่งของจากผู้ว่าจ้าง
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 387,875.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
16/10/2563 11:16:06