( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างทำสี ภายใน-ภายนอก ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่างๆ รถดีเซลราง THN กซข.1101 และ NKF กซข.1235 จำนวน 2 คัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/246/63
 
             ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างทำสี ภายใน-ภายนอก ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่างๆ รถดีเซลราง THN กซข.1101 และ NKF กซข.1235 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากทางการฯ มีนโยบายเร่งด่วน ต้องการที่จะนำรถดีเซลรางออกไปใช้งานรองรับผู้โดยสาร และ เพื่อให้มีจำนวนรถดีเซลรางเพียงพอต่อการให้บริการ แต่เนื่องจากรอการดำเนินการว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถดีเซลรางตามแผนงานประจำปี 2563 ที่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการว่าจ้างดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงรถดีเซลรางได้ทางหน่วยงานจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่ส่งรถดีเซลรางออกไปใช้งานตามนโยบายของทางการฯ
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 258,143.42 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 258,143.42 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบรถดีเซลราง THN หรือ NKF จำนวน 2 คัน โดยผู้ว่าจ้างจะส่งมอบรถคันแรก ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างฯ และจะส่งรถงวดละ 1 คัน เพื่อทำสี ภายใน-ภายนอก ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่างๆ รถดีเซลราง ให้ถูกต้องตามที่เงื่อนไขกำหนด แล้วส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 20 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบรถดีเซลราง จากผู้ว่าจ้าง
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 258,143.42 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
16/10/2563 11:07:53