( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor Model CDJD114 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2ค./603/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor Model CDJD๑๑๔ ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                                เนื่องจากงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรถจักร มีความประสงค์ต้องการจัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor Model CDJD114 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 รายการ โดยทางงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรถจักร ได้ทำการตรวจสอบสิ่งของดังกล่าวแล้วเกิดความชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และมีความจำเป็นต้องใช้งานโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมบำรุง ซึ่งจะส่งผลต่อกิจการเดินรถ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การรถไฟฯได้ เห็นสมควรจัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor Model CDJD114 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 รายการ ต่อไป
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒,๗๔๓,๙๐๘.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒,๗๔๓,๙๐๘.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               ๕.๑ รายการพิจารณาที่ 1 Process choke plug/motor suspending drive gear wheel P/N A807070201010/11 จำนวน 24 Sets.
                               ๕.๒ รายการพิจารณาที่ 2 Temperature sensor P/N A807070201037 จำนวน 12 Sets.
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 2,743,908.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ณัชพล ภู่เต็ง
( นายณัชพล ภู่เต็ง )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนุชจรี แย้มงามเหลือ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
15/10/2563 13:43:31