( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.4704 /2563
 
            ตามประกาศ เลขที่ บส.4704/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารการจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 3,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น
            เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดผ่านการพิจารณา ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
            
            
            ประกาศ ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            https://drive.google.com/file/d/1rQzamucRjIgbXP7BBrQGft6qVK4vM1ee/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นางสาวจิตรเลขา เดชเจริญ
( นางสาวจิตรเลขา เดชเจริญ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหารโครงการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
14/10/2563 12:04:54