( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน, จาระบี และน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Shield NF อย่างละ 20 ลิตร จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ/678/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อน้ำยาขจัดคราบน้ำมัน, จาระบี และน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Shield NF อย่างละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจากงานล้างอุปกรณ์ต้องการความสะอาดและการเคลือบป้องกันสนิม จึงขอจัดซื้อน้ำยาเพื่อเป็นการทดลองงานล้างอุปกรณ์และงานเคลือบป้องกันสนิม
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                              น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน, จาระบี และน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Shield NF อย่างละ ๒๐ ลิตร
            จำนวน ๒ รายการ
                                รายการที่๑. น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน, จาระบี LOTOXANE ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง
                                รายการที่๒. น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Shield NF  ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๗,๘๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๗,๘๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน, จาระบี LOTOXANE ขนาด ๒๐ ลิตร
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                               ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Shield NF ขนาด ๒๐ ลิตร
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 17,869.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายโย เกียรหนู )
พนักงานพัสดุ 5
14/10/2563 9:06:38