( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ว่าจ้าง แรงงานเพื่อช่วยงานด้านพัสดุ และงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง มอบหมาย จำนวน 2 คน ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคของทางการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0356/172ป./2563
 
            ด้วยแขวงโรงงานนครราชสีมา กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน มีความประสงค์จะว่าจ้าง จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียด คือ .-
            แรงงานเพื่อช่วยงานด้านพัสดุ และงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง มอบหมาย จำนวน 2 คน ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคของทางการ
            ระยะเวลา ๑๒ เดือน

      

ราคากลาง 297,721.08 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายรัฐพร ไทยกล้า
( นายรัฐพร ไทยกล้า )
วิศวกร 8 รักษาการแทน วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสง่า บัวศรีสิงห์ )
พนักงานเทคนิค 6
12/10/2563 15:58:24