( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ พัดลมห้องขับ พขร., ชค.ชนิด Brushless 24 VDC.ขนาด 12 นิ้ว Speed 2 ระดับ จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0357/781ป./2563
 
            ด้วยแขวงรถจักรนครราชสีมา กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียด คือ .-
            พัดลมห้องขับ พขร., ชค.ชนิด Brushless 24 VDC.ขนาด 12 นิ้ว Speed 2 ระดับ จำนวน 28 เครื่อง

      

ราคากลาง 145,306.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายรัฐพร ไทยกล้า
( นายรัฐพร ไทยกล้า )
วิศวกร 8 รักษาการแทน วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสง่า บัวศรีสิงห์ )
พนักงานเทคนิค 6
12/10/2563 14:54:43