( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างจัดหาพนักงานเทคนิคดูแลพร้อมอยู่ประจํารถ บฟก.ป. (Air condition power van with facilities compartment) จํานวน 9 คัน สําหรับชุดรถโดยสาร (Passenger Coach Set) จํานวน 8 ขบวน เป็น จํานวน 160 เที่ยว
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0410/17/2564
 
            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตงานซื้อ/จ้าง
            ด้วยแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ มีความประสงค์จะจัดจ้างซ่อมทําวาระอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมจัดหา พนักงานเทคนิคดูแลพร้อมอยู่ประจํารถ บฟก.ป. (Air Condition power van with facilities compartment) จํานวน 9 คัน สําหรับชุดรถโดยสาร (Passenger Coach Set) จํานวน 8 ขบวน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 จึงขอเสนอรายงานขอจัดซื้อเพื่อขอความ เห็นชอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
            1. เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดจ้าง
            โดยที่ชุดขบวนรถโดยสารแต่ละชุดจะมีรถโบกี้ไฟฟ้ากําลังปรับอากาศ (บฟก.ป.) ทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้า และลมอัดสําหรับใช้งานทั้งขบวนรถ จําเป็นที่ต้องมีการซ่อมบํารุงทําวาระอย่างสม่ําเสมอ และต้องมีเจ้าหน้าที่ เทคนิคอยู่ประจํารถ บฟก.ป. เพื่อควบคุมระบบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ระบบขัดข้อง แต่เนื่องจาก ทางการ ขาดแคลนพนักงานเทคนิค ช่างฝีมือ จึงมีความจําเป็นต้องว่าจ้างงานดังกล่าว
            2. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง
            จ้างซ่อมทําวาระอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมจัดหาพนักงานเทคนิคดูแลพร้อมอยู่ประจํารถ บฟก.ป.(Air Condition power van with facilities compartment) จํานวน 9 คัน สําหรับชุดรถโดยสาร (Passenger Coach Set) จํานวน 8 ขบวน เป็นจํานวน 160 เที่ยว (มีรายละเอียดทางเทคนิคในการว่าจ้างแนบ)

      

ราคากลาง 479,360.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายพลากร ทองส่งแสง
( นายพลากร ทองส่งแสง )
วซร.กท.


สำเนาถูกต้อง
( นายนายสุรพงษ์ น้อยดี )
พ.พัสดุ 4
12/10/2563 10:30:35