( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธิน (บริเวณริมถนนพหลโยธินแปลงหัวมุมตลาด อ.ต.ก.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.7093/2563
 
            ตามประกาศเชิญชวนสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เลขที่ บส.3216/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดการขายเอกสารระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 กำหนดให้บริษัทที่ปรึกษายื่นซองข้อเสนอในวันที่ 9 มิถุนายน 2563
            อาศัยอำนาจตามมาตรา 67 ระบุว่า “ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
            ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
            
            
            ประกาศ ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธิน (บริเวณริมถนนพหลโยธินแปลงหัวมุมตลาด อ.ต.ก.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            https://drive.google.com/file/d/1oMCubtit_zQYsw3oP_Xxm3067wvBCLNM/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
( นายสมยุทธิ์ เรือนงาม )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
09/10/2563 15:07:12