( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ว่าจ้างตรวจสอบคุณสมบัติและซ่อมหนัก (COIL SPRING) รถโดยสาร จำนวน 450 ชิ้น ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0368/17/ร.120/2562
 
             ด้วย กองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์มีความประสงค์จะ จ้างตรวจสอบคุณสมบัติและซ่อมหนัก (COIL SPRING) รถโดยสาร จำนวน 450 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เพื่อให้เกิดความมั่นใจและได้มาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบสปริง (COIL SPRING) โดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก Magnetic Particle Testing (MT) และการทดสอบหาค่า Free Height และ Spring Constant โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางแขวงยังขาดอุปกรณ์นี้ และบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             - ทำการตรวจตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบสปริง (COIL SPRING) รถโดยสาร จำนวน 450 ชิ้น ที่ สรง.อด. ตามเงื่อนไข TOR (แนบ)
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 493,537.50 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 493,537.50 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน/งวด นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของจากผู้ว่าจ้าง
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
             8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
             การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
            

      

ราคากลาง 493,537.50 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายขจรศักดิ์ นาคพรหม
( นายขจรศักดิ์ นาคพรหม )
วิศวกร 8 รักษาการ
วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวฉัตรนภา บุตรจัน )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
09/10/2563 14:14:31