( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ ประตูหน้าอุดด้านหน้า วัสดุ SS400 T=2 mm. รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0357/366ป./2563
 
            ด้วยแขวงรถจักรนครราชสีมา กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียด คือ .-
            ประตูหน้าอุดด้านหน้า วัสดุ SS400 T=2 mm. รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 10 ชุด

      

ราคากลาง 406,600.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายรัฐพร ไทยกล้า
( นายรัฐพร ไทยกล้า )
วิศวกร 8 รักษาการแทน วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสง่า บัวศรีสิงห์ )
พนักงานเทคนิค 6
09/10/2563 13:16:20