( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อชุดยางสำหรับกดคอยส์ ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ./679/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อชุดยางสำหรับกดคอยส์ ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจากอุปกรณ์เดิมไม่มีสำรองใช้งาน จำเป็นต้องจัดซื้อสิ่งของตามรายการเพื่อใช้เป็นอะไหล่สำหรับตัวอุปกรณ์ที่ชำรุด และสำรองใช้งานสำหรับต่างแขวงเบิกไปใช้งานต่อไป
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
                           ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
                               การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

      

ราคากลาง 72,760.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนุชจรี แย้มงามเหลือ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
09/10/2563 9:36:31