( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถดีเซลรางฯ จำนวน 3 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ./718/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถดีเซลรางฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
             เพื่อใช้เปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ และชำรุดจากการใช้งานมานาน
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถดีเซลรางฯ จำนวน 3 รายการ
             รายการที่ 1. ท่อลมพร้อมยูเนี่ยน 2 ด้าน ขนาด 4 หุน มีลวดพันตลอดสาย จำนวน 40 ชุด
             รายการที่ 2. สามทางมียูเนี่ยน 1 ข้าง ขนาด 4 หุน พร้อมปะเก็น จำนวน 200 ชุด
             รายการที่ 3. สำนักยึดแขนลิเวลลิ่งวาล์ว พร้อมบุชยาง จำนวน 100 ชุด
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน 406,600.00 บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะซื้อ
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 406,600.00 บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             5.1 รายการพิจารณาที่ 1 ท่อลมพร้อมยูเนี่ยน 2 ด้าน ขนาด 4 หุน มีลวดพันตลอดสาย จำนวน 40 ชุด
             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
             5.2 รายการพิจารณาที่ 2 สามทางมียูเนี่ยน 1 ข้าง ขนาด 4 หุน พร้อมปะเก็น จำนวน 200 ชุด
             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
             5.3 รายการพิจารณาที่ 3 สำนักยึดแขนลิเวลลิ่งวาล์ว พร้อมบุชยาง จำนวน 100 ชุด
             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
             6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
            

      

ราคากลาง 406,600.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ธวัชชัย ชนะเกียรติ
( นายธวัชชัย ชนะเกียรติ )
หัวหน้ากองการจัดหา 2
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายชัยรัตน์ กาลปักษ์ )
พนักงานพัสดุ 5
08/10/2563 15:26:02