( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ ชุดซ่อม Block Brake Unit (ADR.) Type PEC7-DXSSX , P/N II30919/3BZ ( 1 Set Consisting of 5 Items) รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 200 Sets
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ./457/63
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง มีความประสงค์จะ จัดซื้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ตามรายการดังนี้

      จัดซื้อ ชุดซ่อม Block Brake Unit (ADR.) Type PEC7-DXSSX , P/N II30919/3BZ ( 1 Set Consisting of 5 Items) รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 200 Sets ซึ่งใน 1 Set. ประกอบด้วยตามรายละเอียดดังนี้
      1. P/N C54962 Thrust Nut Item 003 จำนวน 1 Pc
      2. P/N II15678 Spindle Item 004 จำนวน 1 Pc
      3. P/N C54967 Feed Nut Item 028 จำนวน 1 Pc
      4. P/N C54976 Stop Ring Item 134 จำนวน 1 Pc
      5. P/N C54968 Coupling Pipe Item 140 จำนวน 1 Pc
      

ราคากลาง 9,737,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
      8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      9. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ รฟท.
      10. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
      
      
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และจะเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
( นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุเทพ คงชื่นสิน )
พนักงานพัสดุ 6
08/10/2563 9:36:51