( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ/662/63
 
             ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจากงานซ่อมส่วนล่างรถจักร มีความประสงค์ต้องการจัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม แคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยทางงานซ่อมส่วนล่างรถจักร ได้ทำการตรวจสอบสิ่งของดังกล่าวแล้วเกิดความชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และมีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินซ่อมบำรุง ซึ่งจะส่งผลต่อกิจการเดินรถ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การรถไฟฯได้ เห็นสมควรจัดซื้อเครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการต่อไป
                           2. รายละเอียดของพัสดุ
                                 เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
                                รายการที่ 1 L7-GEA-0202 ฝาปิด Axle Box ล้อ 2 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA. จำนวน 10 Pcs.
            
                                รายการที่ 2 L7-GEA-0203 ฝาปิด Axle Box ล้อ 5 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA. จำนวน 10 Pcs.
            
                                รายการที่ 3 L7-ALS-0131 แหวนรองปรับระยะคอเพลาล้อด้าน CS รจ.ALS. จำนวน 180 Pcs.
            
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน 489,632.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
                           4. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 489,632.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
                           5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               5.1 รายการพิจารณาที่ 1 L7-GEA-0202 ฝาปิด Axle Box ล้อ 2 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA.
                               5.2 รายการพิจารณาที่ 2 L7-GEA-0203 ฝาปิด Axle Box ล้อ 5 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA.
                              5.3 รายการพิจารณาที่ L7-ALS-0131 แหวนรองปรับระยะคอเพลาล้อด้าน CS รจ.ALS. จำนวน 180 Pcs.
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 489,632.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวภัสสร โชคธนาสิน )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
08/10/2563 9:18:56