( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อ ถังเก็บสิ่งปฏิกูล รถรุ่น 115 คัน จำนวน 8 ถัง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.1ค./118/63
 
            ด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อถังเก็บสิ่งปฏิกูล รถรุ่น 115 คัน จำนวน 8 ถัง โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      ถังเก็บสิ่งปฏิกูล รถรุ่น 115 คัน จำนวน 8 ถัง

ราคากลาง 3,439,998.64 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1    มีความสามารถตามกฎหมาย
      2    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      5    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
      8    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
      9    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและเสนอเอกสารตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทาง การฯทุกประการ
      
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 14.00 ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง และจะทำการพิจารณาข้อเสนอภายในวันเดียวกันเวลา 14.05 น.

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ณัชพล ภู่เต็ง
( นายณัชพล ภู่เต็ง )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวชุลีวรรณ อุบลมณี )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
07/10/2563 14:36:31