( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ Marker Light LED Model SMD25LE-24AD รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0357/727ป/2563
 
            ด้วยแขวงรถจักรนครราชสีมา กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียด คือ .-
            Marker Light LED Model SMD25LE-24AD รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 50 ชุด

      

ราคากลาง 96,300.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายรัฐพร ไทยกล้า
( นายรัฐพร ไทยกล้า )
วิศวกร 8 รักษาการแทน วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสง่า บัวศรีสิงห์ )
พนักงานเทคนิค 6
07/10/2563 13:48:29