( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานเปลี่ยนหลังคา อาคาร 1, 2, 3 สำนักงานศูนย์ฝึกฯ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1400/7/452-1/2563
 
            ด้วยฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานเปลี่ยนหลังคา อาคาร 1, 2, 3 สำนักงานศูนย์ฝึกฯ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่
            ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามหนังสือเชิญชวนจ้างก่อสร้าง เลขที่ รฟ.ยธ.1400/7/ /2563 ” ยื่นต่อการรถไฟฯ ในวันที่ ……5 ตุลาคม 2563…… ระหว่างเวลา ……10.00.…..น. ถึง……….10.30...….น. ณ ห้องประชุมศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
             เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอโดยเด็ดขาด และเปิดซองราคาในวันที่.......... 5 ตุลาคม 2563 ........... ตั้งแต่เวลา.....10.35......น. เป็นต้นไป และคณะกรรมการฯ จะต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดทันที
            

      

ราคากลาง 3,110,940.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) รุ่งอรุณ บุญเรือง
( พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 รักษาการแทน )
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์อาคารและสถานที่
ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวทักษิณา พวงแก้ว )
หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้าง
07/10/2563 10:54:40