( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.65/2563
 
              ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนฯ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เพื่อสำรองจ่ายให้สารวัตรแขวงต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพการใช้งาน
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ แผงวงจรรีเลย์ควบคุมเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ(ทางคู่ กม.๑๑๐ สถานีบ้านหมอ)
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ แผงวงจรรีเลย์ควบคุมเครื่องกั้นถนนอัติโนมัติ(ทางคู่ กม.๑๒๑ สถานีบ้านกลับ)
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ แผงวงจรรีเลย์ระบบสัมพันธ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ(ทางคู่ กม.๑๑๐ สถานีบ้านหมอ)
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ แผงวงจรรีเลย์ระบบสัมพันธ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ(ทางคู่ กม.๑๒๑ สถานีบ้านกลับ)
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ แผงวงจรรีเลย์ควบคุมเครื่องกั้นถนนอัติโนมัติ(กม.๑๔๒)
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ แผงวงจรรีเลย์ควบคุมเครื่องกั้นถนนอัติโนมัติ(กม.๑๕๘)
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ อินเตอร์คอมเครื่องกั้นถนน
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ แผงวงจรควบคุมเครื่องอินเตอร์คอมเครื่องกั้นถนน
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ อิเล็กทรอนิกส์บัซเซอร์เครื่องกั้นถนน
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ แผงอิเล็กทรอนิกส์บัซเซอร์เครื่องกั้นถนน
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 4,704,000.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นาตยา ชัยทอง
( นางสาวนาตยา ชัยทอง )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
06/10/2563 14:43:39