( สำเนา )

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจ้างดูแลรักษา ความปลอดภัย ทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่บริเวณศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ อฟ.2/288/2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ว่าจ้างสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อฟ.๒/๓๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

      ๑. ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการปรับราคาค่าแรงงานขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๐)
      ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ได้ส่งใบเสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เลขที่ อผศ.๕๑๔๙/๒๖๙๕ ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ค่าจ้างเดือนละ ๑๗๕,๑๑๒.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๑,๓๔๔ .- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
      

ราคากลาง 2,300,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      

            ๑. เนื่องจากสัญญาจ้างสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ มีทรัพย์สิน อาคารจำนวนมาก และสถานที่บริเวณกว้างที่จะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
            และเป็นประโยชน์สูงสุดกับการรถไฟฯ จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีกำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๒ ข้อ ๕ (๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ และหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์ทหารฝ่านศึกฯ
            ๒. คำสั่งทั่วไปที่ ก. ๖๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓.๓) มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า มีอำนาจดำเนินการและอนุมัติการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นางสาวกานต์รวี ทองพูล
( นางสาวกานต์รวี ทองพูล )
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ


สำเนาถูกต้อง
( นายจิรัฐ แย้มงามเหลือ )
พบป.6
06/10/2563 14:28:29