( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อเหล็กรับสำนักคันปลดขอพ่วง เพื่อใช้ในงานซ่อมวาระรถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0356/269ป./2563
 
            ด้วยแขวงโรงงานนครราชสีมา กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เพื่อใช้ในงานซ่อมวาระฯรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
             ตามรายละเอียด คือ .- เหล็กรับสำนักคันปลดขอพ่วง วัสดุเหล็ก SS400 หนา 9 มม. ขนาด 80 x 325 x 45 มม.
            เจาะรูพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 60 ตัว
            

      

ราคากลาง 48,150.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประสิทธิ์ หรุ่นทะเล
( นายประสิทธิ์ หรุ่นทะเล )
สารวัตรแขวงโรงงานนครราชสีมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายอำนวย เล้าสูงเนิน )
พ.พัสดุ 5
06/10/2563 14:24:42