( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั่วไป จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ./659/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั่วไป จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจากงานซ่อมส่วนล่างรถจักร มีความประสงค์ต้องการจัดซื้อเครื่้องอะไหล่สำหรับซ่อม แคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยทางงานซ่อมส่วนล่างรถจักร ได้ทำการตรวจสอบสิ่งของดังกล่าวแล้วเกิดความชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และมีความจำเป็นต้องใช้งานโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมบำรุง ซึ่งจะส่งผลต่อกิจการเดินรถ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการรถไฟฯ ได้ เห็นสมควรจัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 10 รายการต่อไป                                                        
                           ๒. รายละเอียดของพัสด6
                               เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั่วไป จำนวน 10 รายการ
                              1. Bush 31.5 x 24.5 x 22 mm. ปีกโต 41.5 x 5.5 mm. วัสดุเหล็ก SCM440 จำนวน 450 Pcs.
                    2. สลักเกลียวเร่งบังคับแท่งห้ามล้อของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 200 Pcs.
                    3. RAIL GUARD ด้านขวา ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets.
                    4. RAIL GUARD ด้านซ้าย ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets.
                    5. SPECIAL BOLT 24 x 90 mm. WITH NUT เกรดความแข็ง 8.8 จำนวน 500 Sets.
                    6. สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดสั้น) ขนาด  2.1 x 20.8 x 11 mm. จำนวน 1,000 Pcs.
                    7. สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดยาว) ขนาด  2.1 x 20.8 x 20 mm. จำนวน 1,000 Pcs.
                    8. Hex Bolt 20 x 80 mm. เกรดความแข็ง 8.8 ตามมาตรฐาน DIN931 Mechanical Property จำนวน 3,000 Pcs.
                    9. แหวนปะกับ ROD OF FITTED ROD วัสดุเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 3,000 Pcs.
                  10. แหวนพับล็อคหัวสลักเกลียวยึด Fitted Rod จำนวน 5,000 Pcs.
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๘๔,๔๙๖.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๘๔,๔๙๖.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                           ๕.๑ รายการพิจารณาที่ 1 Bush 31.5 x 24.5 x 22 mm. ปีกโต 41.5 x 5.5 mm. วัสดุเหล็ก SCM440 จำนวน 450 Pcs.
                           ๕.๒ รายการพิจารณาที่ 2 สลักเกลียวเร่งบังคับแท่งห้ามล้อของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 200 Pcs.
                           ๕.๓ รายการพิจารณาที่ 3 RAIL GUARD ด้านขวา ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets.
                           ๕.๔ รายการพิจารณาที่ 4 RAIL GUARD ด้านซ้าย ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets.
                           ๕.๕ รายการพิจารณาที่ 5 SPECIAL BOLT 24 x 90 mm. WITH NUT เกรดความแข็ง 8.8
            จำนวน 500 Sets.
                           ๕.๖ รายการพิจารณาที่ 6 สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดสั้น) ขนาด  2.1 x 20.8 x 11 mm. จำนวน 1,000 Pcs.
                           ๕.๗ รายการพิจารณาที่ 7 สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดยาว) ขนาด  2.1 x 20.8 x 20 mm. จำนวน 1,000 Pcs.
                           ๕.๘ รายการพิจารณาที่ 8 Hex Bolt 20 x 80 mm. เกรดความแข็ง 8 ตามมาตรฐาน DIN931 Mechanical Property จำนวน 3,000 Pcs.
                          ๕.๙ รายการพิจารณาที่ 9 แหวนปะกับ ROD OF FITTED ROD วัสดุเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 3,000 Pcs.
                          ๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ 10. แหวนพับล็อคหัวสลักเกลียวยึด Fitted Rod จำนวน 5,000 Pcs.
                            กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 484,496.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนุชจรี แย้มงามเหลือ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
06/10/2563 14:12:59