( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ Resistance Set for Exciter Field Resistor (EFR.) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets.
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ./676/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะซื้อ Resistance Set for Exciter Field Resistor (EFR.) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจากสิ่งของดังกล่าวมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้เกิดการเสื่อมสภาพลงและเกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีสำรองใช้การ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหา เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด มิเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการซ่อมบำรุงได้
                           2. รายละเอียดของพัสดุ
                               Resistance Set for Exciter Field Resistor (EFR.) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets.
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน 432,280.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                           4. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 432,280.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                           5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา    ซื้อขาย
                           6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 432,280.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ธวัชชัย ชนะเกียรติ
( นายธวัชชัย ชนะเกียรติ )
หัวหน้ากองการจัดหา 2
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายชัยรัตน์ กาลปักษ์ )
พนักงานพัสดุ 5
06/10/2563 13:20:34