( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้าง รื้อ-ล้าง ประกอบ Line Contact P จำนวน 36 Sets. ของ รจ.HID
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/235/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างรื้อ-ล้าง ประกอบ Line Contact P จำนวน 36 Sets. ของ รจ.HID โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีการใช้งานมานานเกิดความชำรุดและมีคราบน้ำมันเกาะติดที่ตัวอุปกรณ์ซึ่งอาจมีผลทำให้ อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับบุคลากรในหน่วยงานที่ลดน้อยลงกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ไม่สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวนำมาทำวาระได้ทันเวลาซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการลัดวงจรและอาจมีผลให้อุปกรณ์ควบต่างๆ เกิดความชำรุดเสียหาย จึงจำเป็นต้องทำการว่าจ้างทำความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าว
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 77,040.00 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 77,040.00 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของจากทางการฯ
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 77,040.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
06/10/2563 11:09:11