( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าชุด Power รถจักร ALS. จำนวน 3 คัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/228/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าชุด Power รถจักร ALS. จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากสายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานมานานจึงทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของฉนวนเกิดการแตกของฉนวนสายไฟฟ้าจึงทำให้เกิดการ Laek ของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟฟ้าดังกล่าวเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงานและอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวรถจักรได้ ดังนั้นทางหน่วยงานฯ จึงจำเป็นจะต้องทำการจ้างเปลี่ยนสาย Power ของรถจักร ALS.
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 367,224.00 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 367,224.00 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             กำหนดส่งของภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสิ่งของจากทางการฯ
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 367,224.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
06/10/2563 11:03:27