( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ลมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE,ALSTHOM. จำนวน 3 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ/698/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ลมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE,ALSTHOM. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               - ใช้เปลี่ยนหมุนเวียนทดแทนของเดิมที่ชำรุดหมอสภาพการใช้งาน - ของมีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่จัดซื้อ อาจทำให้ตัวอุปกรณ์ลมรถจักรตกวาระการซ่อมบำรุงประจำปี
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ลมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE,ALSTHOM. จำนวน ๓ รายการ
                                 รายการที่๑. Valve of WSS. สำหรับรถจักร GE. จำนวน  100 Pcs.
                                 รายการที่๒. ข้อต่อตรงเกลียวนอกขนาด 16 mm. เกลียวนอกขนาด 13 mm.  จำนวน  400 Pcs.
                                 รายการที่๓. Wiper Valve ที่ปัดน้ำฝนรถจักร Alsthom จำนวน  100 Pcs.
            
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ Valve of WSS. สำหรับรถจักร GE.
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                               ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ ข้อต่อตรงเกลียวนอกขนาด ๑๖ mm. เกลียวนอกขนาด ๑๓ mm.
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                               ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ Wiper Valve ที่ปัดน้ำฝนรถจักร Alsthom
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 492,200.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายโย เกียรหนู )
พนักงานพัสดุ 5
06/10/2563 10:57:11