( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. เลขที่4533 จำนวน 1 คัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/227/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. เลขที่ 4533 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากรถจักรดังกล่าวมีการใช้งานมานานโดนทั้งความร้อนและน้ำมัน จึงมีผลที่ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของฉนวนหุ้มสายไฟ และทำให้เกิดการลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ขึ้น เกิดความชำรุดเสียหาย จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. เลขที่ 4533 (บางส่วน) ที่เข้ามาเพื่อทำการ Rewiring ใน รง.มส. อย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีรถจักรนำไปใช้การให้เพียงพอต่อความต้องการ
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 137,495.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 137,495.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             กำหนดส่งของภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของจากทางการฯ
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 137,495.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
06/10/2563 10:56:22