( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อมพัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 90 เครื่อง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2จ/215/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมพัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 90 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
             เนื่องจากงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถดีเซลรางและรถปรับอากาศ มีความต้องการว่าจ้างซ่อมพัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 24V.DC. ของรถดีเซลราง ADR เลขที่ 2523,2536,2533 และเป็นอะไหล่สำรอง ซึ่งมีความชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการว่าจ้างซ่อมเพื่อให้การซ่อมวาระหนักรถดีเซลรางและรถปรับอากาศเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
             2. รายละเอียดของพัสดุ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 422,757.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
             4. วงเงินที่จะจ้าง
             เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 422,757.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             กำหนดส่งมอบเป็นงวดๆละไม่ต่ำกว่า 10 เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบสิ่งของไปดำเนินการซ่อม จนครบถ้วนตามเงื่อนไขและรายละเอียดแนบ
             6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
             ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 422,757.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนิจโชค ขำคง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน ช่วยงานแผนกจัดจ้าง ๒
06/10/2563 10:47:52