( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อสิ่งของสำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Brake จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ/680/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อสิ่งของสำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Brake จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               ใช้สำหรับงานซ่อมแก้ไขของงานซ่อมอุปกรณ์ Air Brake
                           2. รายละเอียดของพัสดุ
                               สิ่งของสำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Brake จำนวน 2 รายการ.
            รายการที่ 1 ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 3-12 มม.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 19 รายการ) จำนวน 1 ชุด
            
            รายการที่ 2 ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 1/8-1/2 นิ้ว.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 17 รายการ) จำนวน 1 ชุด
            
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน 29,960.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
                           4. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 29,960.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
                           5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               5.1 รายการพิจารณาที่ 1 ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 3-12 มม.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 19 รายการ)
                               5.2 รายการพิจารณาที่ 2 ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 1/8-1/2 นิ้ว.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 17 รายการ)
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 29,960.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวภัสสร โชคธนาสิน )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
06/10/2563 9:26:23