( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง  ซื้อ Solenoid Valve MAC 5.4 watt Model 45A-DH-1-DDAA-1BA 24 VDC สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 96 ชุด
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ/681/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อ Solenoid Valve MAC 5.4 watt Model 45A-DH-1-DDAA-1BA 24 VDC สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 96 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจากปัจจุบัน Solenoid Valve MAC 5.4 watt Model 45A-DH-1-DDAA-1BA 24 VDC สำหรับรถดีเซลราง ADR ที่ สฟป.ไม่มีสิ่งของคงเหลือในคลัง จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการรถไฟฯ
                           2. รายละเอียดของพัสดุ
                               Solenoid Valve MAC 5.4 watt Model 45A-DH-1-DDAA-1BA 24 VDC สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 96 ชุด
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน 295,833.60 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์)
                           4. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 295,833.60 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์)
                           5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 295,833.60 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวภัสสร โชคธนาสิน )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
06/10/2563 9:19:25