( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อGear Box Repair Kit วาระ 24,000 ชม. อะไหล่ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (1 Set ประกอบด้วย 6 รายการ) จำนวน 30 Sets.
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ/650/63
 
             ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อGear Box Repair Kit วาระ 24,000 ชม. อะไหล่ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (1 Set ประกอบด้วย 6 รายการ) จำนวน 30 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจาก Gear Box Repair Kit วาระ 24,000 ชม. อะไหล่ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM ไม่มีสิ่งของคงเหลือในคลัง ซึ่งสิ่งของดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ตามวาระการใช้งาน หากไม่ดำเนินการจัดซื้ออาจส่งผลกระทบกับงานซ่อมบำรุง และส่งผลเสียหายแก่การรถไฟฯได้
                           2. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน 271,245.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
                           4. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน 271,245.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
                           5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 271,245.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวภัสสร โชคธนาสิน )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
06/10/2563 9:11:58