( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ Solenoid Valve Injection Pump DC 24 V. จํานวน 140 Pcs
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0410/08/2564
 
            รายละเอียดการประเมินราคากลาง
            ด้วยแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ กองซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ มีความประสงค์จะขอจัดซื้อ Solenoid Valve Injection Pump DC 24V. ยี่ห้อ DELPHI # 7185-900P ของระบบเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ DG. Sets ของโดยสารปรับอากาศ จํานวน 140 Pcs. ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ จึงเสนอรายงานขอจัดซื้อ เพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
            ๑. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องดําเนินการจัดซื้อ/ว่าจ้าง
            เนื่องจาก Solenoid Valve ที่ควบคุมในการเปิด-ปิด น้ํามันเชื้อเพลิงก่อนเข้า Injection Pump ของ เครื่องยนต์ DG. Sets ของรถโดยสารปรับอากาศ ที่จัดซื้อมาใช้งานตามใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0410/สญ.23/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 30 Pcs. ปัจจุบันได้มีการจ่ายใช้งานหมดแล้ว และเมื่อเกิดความชํารุดจึง ไม่มีของที่จะเปลี่ยนให้ใหม่ จึงต้องถอดจากรถที่ชํารุดรอซ่อมมาใช้งาน จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง จัดซื้อ Solenoid Valve Injection Pump DC 24 V. มาใช้งานโดยเร่งด่วน เพื่อเปลี่ยนของที่ชํารุดให้สมบูรณ์ จะ ทําให้การส่งมอบรถเพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ส่งผลกระทบกับการให้บริการโดยสาร
            ๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
            Solenoid Valve Injection Pump DC. 24 v. ยี่ห้อ DELPHI # 7185-900P ประเทศ UK รับประกันอายุการใช้งาน 1 ปี ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
            ราคา PCS ละ 2,800.00 บาท 140 Pcs.เป็นเงิน 329,200.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 27,440.00บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 419,440.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ราคา ประเมินจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ รฟ.ซก,0410/สญ. 23/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จํากัด ตามมาตรา 4 (5) ตาม รายละเอียดการทําราคาประเมินแนบ
            ๔. ประเภทบัญชี 3171000 และวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 588,000.00 บาท ๕. กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
            ต้องการของภายใน 30 วัน นับจากการลงนามซื้อขาย
            

      

ราคากลาง 419,440.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายพลากร ทองส่งแสง
( นายพลากร ทองส่งแสง )
วซร.กท.


สำเนาถูกต้อง
( นายนายสุรพงษ์ น้อยดี )
พ.พัสดุ 4
06/10/2563 8:20:40