( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ ชุดฐานยึดแท่นเครื่องยนต์รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 24 Sets.
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.2จ/669/63
 
             ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อชุดฐานยึดแท่นเครื่องยนต์รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 24 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เนื่องจากมีความต้องการเปลี่ยนชุดฐานยึดแท่นเครื่องยนต์รถจักร HID. แทนของเดิมที่ชำรุด มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน ไม่เคยจัดหามาก่อน หากไม่จัดซื้อจะเป็นอุปสรรคต่อการซ่อม ส่งผลเสียหายต่อการรถไฟฯได้
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                                ชุดฐานยึดแท่นเครื่องยนต์รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 24 Sets.
                             (1 Set ประกอบด้วย)
                         1. ฐานยึดแท่นเครื่องยนต์    จำนวน 1 Pc.
                         2. Cushy mount             จำนวน 1 Pc.
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
                           ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 487,920.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายโย เกียรหนู )
พนักงานพัสดุ 5
05/10/2563 15:28:48