( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Frauscher จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./จจ.46/2563
 
            ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ ซื้อจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Frauscher จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
                               เพื่อสำรองจ่ายให้แขวงต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๕,๐๑๓,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะซื้อ
                               เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๐๑๓,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ Card SIC๐๐๖ F๒A GS๐๑ Fuse Card
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ Card ACB๑๑๙+๐๐๑ ๑๙....๗๒ VDC GS๐๔
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ Card IMC๐๑๐ ๑๙....๗๒ VDC GS๐๓
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ Card Main Rack+Main Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ BSI Over Voltage Protection Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ Wheel Sensor Frauscher Axel Counting
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ Rail Craw Mounting
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ Teminate Box With Surge Arrester
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
                               ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 5,013,580.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นาตยา ชัยทอง
( นางสาวนาตยา ชัยทอง )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
05/10/2563 11:13:51