( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ โคมไฟ LED 10W.INPUT DC.12-24V.50/60Hz. OUTPUT DC.28-36V.350 mA.ห้อง พขร.,ชค,ห้องน้ำ รถดีเซลราง Hitachi รายละเอียดตามแผนผังแนบ จำนวน 150 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0357/633ป./2563
 
            ด้วยแขวงรถจักรนครราชสีมา กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียด คือ .-
            โคมไฟ LED 10W.INPUT DC.12-24V.50/60Hz. OUTPUT DC.28-36V.350 mA.ห้อง พขร.,ชค,ห้องน้ำ รถดีเซลราง Hitachi รายละเอียดตามแผนผังแนบ จำนวน 150 โคม

      

ราคากลาง 240,750.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายรัฐพร ไทยกล้า
( นายรัฐพร ไทยกล้า )
วิศวกร 8 รักษาการแทน วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสง่า บัวศรีสิงห์ )
พนักงานเทคนิค 6
05/10/2563 11:12:06