( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า จำนวน 31 รายการ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.64/2563
 
             ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี ๓ ท่า จำนวน ๓๑ รายการ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เพื่อสำรองจ่ายให้แขวงต่างบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน ระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินรถ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมเพื่อให้ระบบสัญญาณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓,๗๑๗,๕๓๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓,๗๑๗,๕๓๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ Block Telephone
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ Line Termination Unit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ Hand Set Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ Hand Set Talk
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ Charger SD-๒๕B-๑๒
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ TJ Transformer for Signal
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ GEC Relay Transmitter Amplifier type RR
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ GEC Relay Receiver Amplifier type RR
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ GEC Relay Receiver Filter type RR
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ GEC Relay Timer Unit Type ZT๖๖๐๗
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ GEC Relay Timer Unit Type ZT๖๖๐๙
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ GEC Relay Type ZT๗๗๐๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๓ รายการพิจารณาที่ ๑๓ GEC Relay Type ZH๔๖๑๒/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๔ รายการพิจารณาที่ ๑๔ GEC Relay Type ZS๔๖๑๒/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๕ รายการพิจารณาที่ ๑๕ GEC Relay Type ZS๓๖๔๒/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๖ รายการพิจารณาที่ ๑๖ GEC Relay Type ZQ๑๘๑๑/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๗ รายการพิจารณาที่ ๑๗ GEC Relay Type ZQ๔๐๘๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๘ รายการพิจารณาที่ ๑๘ GEC Relay Type ZJ๔๖๑๑/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๙ รายการพิจารณาที่ ๑๙ GEC Relay Type ZJ๕๖๑๑/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๐ รายการพิจารณาที่ ๒๐ GEC Relay Type ZN๔๖๒๑/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๑ รายการพิจารณาที่ ๒๑ GEC Relay Type ZN๕๖๒๑/๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๒ รายการพิจารณาที่ ๒๒ GEC Relay Type ZT๓๖๒๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๓ รายการพิจารณาที่ ๒๓ GEC Relay Type QCJ๑ (MK๓A) Time Delay ๗.๕ Sec
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๔ รายการพิจารณาที่ ๒๔ GEC Relay Attenuator Unit Type RR๘๗๐๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๕ รายการพิจารณาที่ ๒๕ GEC Relay Line Amplifier Unit Type RR๘๓๐๑
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๖ รายการพิจารณาที่ ๒๖ OCT Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๗ รายการพิจารณาที่ ๒๗ MOT Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๘ รายการพิจารณาที่ ๒๘ LMP Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒๙ รายการพิจารณาที่ ๒๙ SRC Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๓๐ รายการพิจารณาที่ ๓๐ COM๓ Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๓๑ รายการพิจารณาที่ ๓๑ CCM Board
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 3,717,530.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นาตยา ชัยทอง
( นางสาวนาตยา ชัยทอง )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
05/10/2563 11:10:32