( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเบาะและติดฟิล์มกรองแสงกระจกรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก (สบน.หใ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1530/9/581/2563
 
            ด้วยงานซ่อมบำรุงที่ 1 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาซ่อมเบาะและติดฟิล์มกรองแสงกระจกรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก (สบน.หใ.) จำนวน 8 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
            1. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อนำมาใช้งานกับอุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
            2. รายละเอียดของงาน ตามรายการจำเพาะรายการจัดจ้าง และรายการละเอียดหมายอักษร ก.
            3. ราคากลางเป็นเงิน 129,819.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว)
            4. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ใช้เงินงบประมาณทำการประจำปี 2563 ประเภทบัญชี 2690047 315 05 เป็นเงิน 129,819.00 บาท
            5. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ กำหนดเวลาการส่งมอบงานภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
            6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) ข การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
            7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคารวม
            

      

ราคากลาง 129,819.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) เทวัญ ลิ้มประเสริฐ
( นายเทวัญ ลิ้มประเสริฐ )
วิศวกรอำนวยการศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง


สำเนาถูกต้อง
( นางสาววิภา วงศ์พลับ )
พ.บริหารงานทั่วไป 5
05/10/2563 9:54:32